خانهآرشیو اخباربرگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تهران الکتریک

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تهران الکتریک

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تهران الکتریک

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت تهران الکتریک،مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای دوره مالی منتهی به 30/9/1395روزشنبه مورخ 21/12/1395باحضوراکثریت سهامداران درمحل دفترمرکزی شرکت برگزارگردید.

درابتدای جلسه پس ازتلاوت آیاتی از کلام الله مجید وحضوراکثریت سهامداران وانتخاب آقای دکتررحمتی به عنوان رئیس مجمع

آقایان دکترورزشکارووکیلی به عنوان ناظرین ومهندس مداح به عنوان منشی جلسه رسمیت یافت.

درادامه این جلسه ضمن قرائت گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی مفید راهبروارائه گزارش فعالیت هیئت مدیره توسط مدیرعامل شرکت،با دقت به سوالات سهامداران حاضرپاسخ وهیئت رئیسه ضمن بررسی دقیق گزارش حسابرس وفعالیت هیئت مدیره ضمن تشکرازمدیران شرکت به جهت اخذ گزارش مقبول برای دوره مورد گزارش، رهنمودهای لازم رادرراستای بهبود روند فعالیتهای شرکت وافزایش سودآوری به هیئت مدیره ارائه ودراین راستا تکالیفی رانیزمقررنمودند.

درپایان جلسه صورت های مالی شرکت با اکثریت آراء تصویب گردید، وهمچنین مقررگردید موسسه حسابرسی مفیدراهبربه عنوان حسابرس مستقل وبازرس قانونی وروزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی انتخاب ومقررگردید 80% سود اعلامی بین سهامداران شرکت تقسیم گردد.

تبلیغات

جستجو
English